skip to Main Content

Verzeker uw inkomen tegen problemen

Het veiligstellen van uw financiële toekomst en die van uw dierbaren is een zeer belangrijke aangelegenheid die de nodige aandacht verdient.

Of het nu gaat om een inkomensgarantie- of overlijdensverzekering voor pensioenopbouw of als belegging, het is belangrijk op elke situatie voorbereid te zijn.

Plan uw toekomst en die van uw bedrijf.

Maak vandaag nog een afspraak met een van onze adviseurs. Samen met u zal die een gratis doorlichting van uw toestand en die van uw bedrijf uitvoeren om u de meest geschikte dekking en investeringen voor te kunnen stellen!

GRATIS ANALYSE

Van uw situatie, uw contracten en toekomstige projecten.

BESCHIKBAAR

Om zo snel mogelijk een antwoord te vinden op uw vragen en behoeften.

FAMILIEBEDRIJF

Klanten maken bij ons deel uit van de familie en krijgen de best mogelijke
dienstverlening.

Als zelfstandige bent u het gewend de zaken in eigen hand te nemen.
Maar wat als u plotseling niet meer kunt werken als gevolg van een ziekte of ongeval?
Uw inkomsten zullen onvermijdelijk afnemen; in tegenstelling tot uw vaste kosten, die zullen blijven binnenkomen.
Een inkomensgarantieverzekering kan u en uw gezin verzekeren tegen de financiële kopzorgen die het gevolg kunnen zijn van arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel ontvangt u van uw ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid?

In deze tabel staat het bedrag dat u per dag ontvangt in geval van arbeidsongeschiktheid.
Deze bruto bedragen variëren naargelang uw gezinssituatie en gelden voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid (ook wel primaire arbeidsongeschiktheid genoemd).

Let wel: u ontvangt pas vanaf de tweede maand een uitkering.

Gezinssituatie Bruto uitkering per dag Gezinshoofd 

53,99 EUR


Alleenstaand

41,19 EUR

Samenwonend

 33,13 EUR

Bron: www.riziv.be

Bedragen geldig vanaf 01/04/2013

Zoals u ziet, zijn de uitkeringen bescheiden, waardoor uw inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid een flinke knauw zal krijgen.

Verzeker uzelf en uw gezin

U heeft er alle belang bij zich te verzekeren tegen financiële tegenspoed bij plotselinge arbeidsongeschiktheid.
Met een inkomensgarantieverzekering ontvangt u een uitkering die uw inkomensverlies (gedeeltelijk) compenseert.

 • Als uw arbeidsongeschiktheid tussen 25% en 67% ligt, is de uitkering die u ontvangt evenredig met uw arbeidsongeschiktheidsgraad.
 • Als uw arbeidsongeschiktheid 67% of meer bedraagt, ontvangt u een volwaardige uitkering.

Dit product kan afzonderlijk worden afgesloten of worden gekoppeld aan een individuele levensverzekering. De voorwaarden zullen meestal dezelfde zijn.

Berekening van de premie

De hoogte van de premie voor uw inkomensgarantieverzekering hangt af van verschillende criteria:

 • De verzekerde uitkering: u kunt niet meer dan 80% van uw inkomen verzekeren.
 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent op het moment van de afsluiting, hoe lager de premie zal zijn.
 • Uw beroep.
 • Uw gezondheidstoestand en levensstijl.
 • De proefperiode of wachttijd: hoe langer de proefperiode of wachttijd, hoe lager de premie.
 • Het type uitkering: keuze tussen een constante uitkering, een uitkering die jaarlijks toeneemt of een uitkering die jaarlijks toeneemt tijdens de duur van het schadegeval.
 • Dekking alleen in geval van ziekte, of in geval van ziekte en ongeval (alleen ongevallen in de privésfeer of alle ongevallen).
 • Dekking in geval van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid of alleen in geval van volledige arbeidsongeschiktheid.
 • De duur van de dekking: hoe langer de duur van de dekking, hoe hoger de premie.

Belastingvoordeel

Als u zelfstandig ondernemer bent, kunt u het volledige bedrag van de premies van uw inkomensgarantieverzekering als beroepskosten aftrekken.

De uitkeringen worden belast als vervangingsinkomen.

Medische formaliteiten

Afhankelijk van uw leeftijd en de verzekerde uitkering kunnen sommige verzekeraars u vragen een medische vragenlijst in te vullen alvorens de polis af te sluiten of een arts te raadplegen voor een medisch onderzoek. 

Wachttijd of eigenrisicotermijn

Uw inkomensgarantiepolis voorziet over het algemeen in een wachttijd of eigenrisicotermijn, een periode waarin u geen uitkering van uw verzekeraar zult ontvangen.

Stel dat uw verzekering voorziet in een eigenrisicotermijn van 1 maand. Als u langer dan 1 maand arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een uitkering vanaf de eerste dag van de tweede maand.

Sommige verzekeraars passen ook een zogenaamde Engelse franchise toe. In dat geval ontvangt u, met terugwerkende kracht, een uitkering vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat die arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de eigenrisicotermijn.

Een voorbeeld: 

Uw verzekering voorziet een Engelse franchise van 1 of 2 maanden. Als u gedurende 3 maanden arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt u vanaf de derde maand een uitkering. Uw verzekeraar zal u echter ook, met terugwerkende kracht, de uitkering voor de eerste twee maanden betalen.

Als uw arbeidsongeschiktheid echter slechts één of twee maanden duurt, krijgt u niets.

Gevaarlijke vrijetijdsbestedingen

Als u gevaarlijke hobby’s heeft zoals bungeespringen of diepzeeduiken, dan is het belangrijk uw makelaar daarvan op de hoogte te brengen. Sommige verzekeraars rekenen hiervoor een bijpremie aan.

Dekking van de omzet en de vaste kosten van uw bedrijf

Naast uw inkomensverlies heeft u er ook belang bij de continuïteit van uw vennootschap te waarborgen tijdens de periode waarin u afwezig bent door ziekte of een ongeval. Daarom kunt u ook de omzet van uw vennootschap of de vaste kosten ervan verzekeren.

Arbeidsongeval?

Heeft u als zelfstandige eigenlijk wel een inkomensgarantieverzekering nodig?
Kunt u niet gewoon een beroep doen op de verplichte arbeidsongevallenverzekering die voor uw werknemers is afgesloten?

Neen! Die arbeidsongevallenverzekering geldt alleen voor uw werknemers, niet voor u.
Sommige verzekeraars zullen u echter toestaan een aanvullende dekking af te sluiten, zodat ook u verzekerd bent.
Besef daarbij wel dat een arbeidsongevallenverzekering tussenkomt bij een ongeval, maar niet bij ziekte…

Als zelfstandige heeft u er alle belang bij voor uzelf een aanvullend pensioen op te bouwen.
Uw wettelijke pensioen zal namelijk niet voldoende zijn om uw levensstandaard te handhaven als u met pensioen gaat.

Er zijn een aantal aantrekkelijke oplossingen om een aanvullend pensioen op te bouwen: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en, als u een zelfstandige bedrijfsleider bent van een vennootschap, de Individuele PensioenToezegging.

Bent u een geconventioneerde arts, tandarts, apotheker of fysiotherapeut, dan kunt u deze oplossingen ook combineren met een RIZIV-contract.

U kunt ook kiezen voor het klassieke pensioensparen of langetermijnsparen.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een zeer voordelige oplossing voor de opbouw van een aanvullend pensioen.
Dankzij uw VAPZ betaalt u minder belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.
Zo krijgt u 22% van uw premie terug dankzij de besparingen op de sociale zekerheidsbijdragen en bespaart u tot 53,50% van uw premie via de belastingen!
U geniet een gegarandeerd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.


Klassieke of sociale VAPZ?

Bij een VAPZ heeft u de keuze tussen twee formules:

 • Klassieke VAPZ
 • Sociale VAPZ

De verschillen tussen beide behelzen de maximumpremies die u kunt betalen en de aanvullende dekkingen:

 • Met een klassieke VAPZ kunt u maximaal 8,17% van uw referentie-inkomen (uw geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden) storten. Het absolute maximum voor 2015 bedraagt 3027,09 euro.
 • Bij een sociale VAPZ kunt u meer betalen: maximaal 9,40% van uw referentie-inkomen, met een absoluut plafond voor 2015 van 3482,82 euro.
 • Een klassieke VAPZ voorziet in de vorming van een aanvullend pensioen, eventueel aangevuld met diverse dekkingen. Een sociale VAPZ ook, maar voegt daar een aantal aanvullende dekkingen aan toe als onderdeel van de solidariteitsbijdragen. Het kan daarbij gaan om een overlijdensdekking en/of een arbeidsongeschiktheidsdekking.

Voordelige fiscale behandeling

 • Geen premietaks op premies
 • Het belastingstelsel op het moment van uitkering van uw kapitaal is bijzonder voordelig:
  • de verworven winstaandelen zijn voor 100% vrijgesteld van belasting;
  • de uiteindelijke belastingheffing gebeurt in de vorm van een (voordelige) fictieve rente;
  • nog te betalen: de RIZIV-bijdrage van 3,55% en de solidariteitsbijdrage, die varieert van 0 tot 2%.

Individuele PensioenToezegging (IPT)

Als u met een vennootschap werkt, is een Individuele PensioenToezegging een zeer voordelige oplossing om een aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandig bedrijfsleider.
U geniet een gegarandeerd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Wie betaalt de premies?

Uw bedrijf. Zelf bent u zowel verzekerde als begunstigde op de vervaldag.
Ook als uw bedrijf failliet gaat, blijven de opgebouwde reserves verworven.


Belastingefficiënt

 • Voor de vennootschap: uw vennootschap kan de betaalde premies volledig aftrekken als beroepskosten, op voorwaarde dat de 80%-regel wordt gerespecteerd. Deze regel bepaalt dat de som van uw wettelijk pensioen en uw aanvullend pensioen niet meer dan 80% van uw laatste brutoloon mag bedragen. Neem gerust contact met ons op of raadpleeg uw accountant voor de berekening van deze 80%-regel.
 • Voor uzelf:
  • De premies worden niet beschouwd als een voordeel van alle aard en zijn dus niet onderworpen aan de personenbelasting.
  • Gunstige belastingheffing bij de uitkering: percentage tussen 20 en 16,5% afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. Op 65-jarige leeftijd is het percentage 10% als de persoon beroepsmatig actief is gebleven.

Backservice

Een belangrijk voordeel van de Individuele PensioenToezegging is de mogelijkheid om ook een deel van uw voorgaande beroepsloopbaan buiten de vennootschap (teruggaand tot maximaal 10 jaar) te financieren via een “backservice”. Zelfs als u toen nog geen zelfstandige was.

Vraag ons om advies of raadpleeg uw accountant om de eventuele “backservice” in uw geval te berekenen. U kunt dit bedrag in één keer (eenmalige premie) of meerdere keren (periodieke premie) betalen, zoals u zelf verkiest.

RIZIV-contract

Als u geconventioneerd arts, tandarts, fysiotherapeut of apotheker bent, kunt u een bijdrage door het RIZIV genieten. Het RIZIV stort deze bijdrage rechtstreeks in het verzekeringscontract, dat sterk lijkt op een sociale VAPZ.

Hieronder ziet u hoeveel de bijdragen bedragen:


Artsen (2015*)

volledig geconventioneerd 

4535 EUR

gedeeltelijk geconventioneerd

2200 EUR


Tandartsen (2014)

2239,31 EUR


Fysiotherapeuten (2013)

1506,07 EUR


Apothekers (2013) 100% 

2789,95 EUR

* moet nog bevestigd worden door een KB.

U geniet een gegarandeerd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.


Voordelige fiscale behandeling

De belasting op het moment van uitbetaling van uw kapitaal is bijzonder voordelig:

 • verworven winstdelingen zijn voor 100% vrijgesteld van belasting
 • de belastingheffing op het eind van het contract gebeurt in de vorm van een (voordelige) fictieve rente
 • nog te betalen: de RIZIV-bijdrage van 3,55% en de solidariteitsbijdrage, die varieert van 0 tot 2%.

Bijkomende dekkingen in het VAPZ, het RIZIV-contract en de IPT

Naast de pensioenvoorziening kunt u bij deze producten ook een aantal aanvullende dekkingen afsluiten:

 • aanvullende overlijdensuitkering
 • arbeidsongeschiktheidspensioen
 • premievrijstelling: zo kunt u een aanvullend pensioen blijven opbouwen, ook als u niet meer kunt werken en geen financiële marge meer heeft om de premies voor de opbouw van uw pensioen te betalen. De verzekeringsmaatschappij zal dan deze premies betalen.

Beleggen in vastgoed via uw aanvullend pensioen

Uw tweede pensioenpijler kan worden gebruikt voor de aankoop, verbouwing, renovatie, verbetering of reparatie van vastgoed in de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).

U kunt daarbij om een voorschot vragen, d.w.z. een deel van de gevormde reserve, of bij het einde van uw contract beslissen om het opzijgezette pensioenkapitaal te gebruiken om het bedrag van uw hypothecaire lening in één keer terug te betalen.
Uw tweedepijlercontract kan ook gebruikt worden als onderpand voor een hypothecaire lening.

Een plotseling overlijden veroorzaakt altijd groot emotioneel leed, maar kan ook financiële problemen met zich meebrengen.
Een goede overlijdensverzekering is dan de ideale oplossing om uw dierbaren te ontzien.

Voor uw personeel

Als groepsverzekering

Als u een groepsverzekering afsluit voor (een deel van) uw personeel, kunt u eventueel een aanvullende dekking voorzien als uw werknemer plotseling overlijdt.

U heeft daarbij twee opties:

 • De groepsverzekering voorziet niet in een afzonderlijke overlijdensdekking: in dat geval ontvangen de aangewezen begunstigden het opgebouwde pensioenkapitaal in geval van overlijden van de werknemer vóór de einddatum van het contract.
 • Uw werknemers genieten een aparte overlijdensdekking onder de groepsverzekering: als uw werknemer vroegtijdig overlijdt, ontvangen de begunstigden een vooraf bepaald forfaitair bedrag.

Sommige flexibele groepsverzekeringscontracten, ook bekend als cafetariaplannen, bieden werknemers de mogelijkheid om gedeeltelijk te kiezen hoe de premie tussen de verschillende dekkingen wordt verdeeld.
30-jarigen kunnen zo tijdelijk kiezen voor een hogere overlijdensdekking en later beslissen die te verlagen als ze die dekking minder belangrijk achten.

Voor uzelf

U heeft verschillende opties

Het spreekt voor zich dat het als ondernemer belangrijk is zijn/haar dierbaren financieel te verzekeren. Wat overlijdensdekking betreft, kunt u kiezen uit verschillende oplossingen:

 • Tijdelijke overlijdensverzekering
  U kiest zelf het verzekerde bedrag en bepaalt zelf de periode waarin u verzekerd wilt zijn. U kunt uzelf of de andere leden van uw huishouden verzekeren. Als u of een andere verzekerde onder het contract overlijdt vóór de einddatum van de polis, ontvangt de begunstigde het verzekerde bedrag.
  Indien u dat wenst, kunt u de looptijd verlengen of het kapitaal tijdens de looptijd van het contract aanpassen.
 • Overlijdensverzekering via een tak 21-levensverzekering
  Als u een levensverzekering afsluit met een gegarandeerd rendement of kapitaalgarantie (ook wel tak 21-levensverzekering genoemd), is het perfect mogelijk om er een overlijdensdekking aan toe te voegen. U kunt daarbij kiezen voor een minimale overlijdensuitkering of een vooraf bepaalde aanvullende uitkering, die de begunstigde bij uw overlijden ontvangt.
 • Schuldsaldoverzekering
  Bij het afsluiten van een lening kunt u eveneens de schuldenlast verzekeren via een schuldsaldoverzekering. Als de verzekerde (u, uw partner of beiden) overlijdt, vergoedt de verzekeraar (een deel van) de resterende kosten van de lening. Dit betekent dat familieleden zich geen zorgen hoeven te maken over de terugbetaling van de lening in geval van een plotseling overlijden.

U kunt een overlijdensverzekering afsluiten op eigen naam en de premies zelf betalen. Maar u kunt ook via uw vennootschap een verzekering afsluiten.

Begunstigden kunnen daarbij kiezen voor uitkering in de vorm van één enkel bedrag of een lijfrente.

Medische formaliteiten

Afhankelijk van uw leeftijd bij de aanvang van de verzekering, uw gezondheidstoestand, uw levensstijl en het verzekerde bedrag is het mogelijk dat u bepaalde medische formaliteiten moet vervullen, zoals een eenvoudige medische vragenlijst invullen of een controle door een arts.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Beschikt uw vennootschap over een geldreserve die het gedurende een bepaalde periode niet nodig heeft?
Neem gerust contact met ons op voor beleggingsoplossingen waarmee u uw geld op elk moment terug kunt opvragen indien nodig.

Kapitalisatie (tak 26)

Vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk en andere rechtspersonen kunnen investeren in een tak 26-product. Dit biedt een gegarandeerd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling op middellange termijn.

Tak 26-oplossingen bieden nog meer voordelen:

 • Het contract wordt afgesloten door de vennootschap. Er is geen verzekerde, wat voor een zekere continuïteit zorgt als een persoon overlijdt of de vennootschap verlaat.
 • Elk jaar kan op elk moment en zonder kosten 10% van de bruto reserve afgehaald worden!
 • Een contract afsluiten kan al vanaf een relatief klein bedrag.
 • Er is geen belasting op premies of beurstransacties.

Wij houden u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in het contract.

Belastingen voor vennootschappen en vzw’s

Tak 26-producten hebben de volgende kenmerken:

 • geen belastingvoordeel op de gestorte premies
 • geen belasting op premies en winstdeling

Gedurende de looptijd van het contract

Voor rechtspersonen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting

De intresten en het verworven winstaandeel moeten jaarlijks worden opgenomen in de jaarresultaten van de vennootschap en zijn derhalve onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Voor vzw’s

Vzw’s moeten jaarlijks bij de berekening van de compensatiebelasting van 0,17% voor de successierechten de waarde van het tak 26-product op 31 december in aanmerking nemen.

Bij de uitbetaling

Voor rechtspersonen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting

Bij afkoop en op de eindvervaldag wordt een eventueel terugbetaalbare roerende voorheffing van 25% in mindering gebracht op het gegarandeerde rendement en de winstdeling. De uiteindelijke belasting komt overeen met het percentage van de vennootschapsbelasting.

Voor rechtspersonen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting

Bij afkoop en op de eindvervaldag wordt een bevrijdende roerende voorheffing van 25% in mindering gebracht op het gegarandeerde rendement en de winstdeling. 

Neem gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft.

Ons team staat tot uw dienst!

Word nu lid van onze familie en krijg het beste advies op basis van uw
behoeften.

Dit vinden onze familieleden van ons

Jean-Patrick Malherbe

Nogmaals bedankt voor de vlekkeloze afhandeling van mijn schadegeval! Een aanrader!

Olivier Paulus

Bedankt voor uw advies inzake de financiering van ons nieuwe huis. Ik beveel Braet & Co aan aan al mijn vrienden!

Alice Fourneau

Een uitstekende makelaar die voor mij mijn auto-ongeluk heeft afgehandeld en extra kosten heeft weten te vermijden. Hartelijk dank!

Tom Vdb

Un assureur professionnel qui comprend les besoins d’un independant. J’ai assuré mon véhicule utilitaire sans souci.

Laurent Boucher

Le courtier m’a trouvé une assurance adaptée aux jeunes ! Je paie 2x moins cher qu’ailleurs et j’ai un véhicule de dépannage ! Superbe !

Lara Claysen

J’ai économisé plus de 30% sur l’entièreté de mes contrats d’assurances. Le service est impeccable. Je recommande sans hésiter !

Alice Fourneau

Un excellent courtier qui a su gérer mon sinistre automobile et m’éviter des frais supplémentaires. Un grand merci !

Olivier Paulus

Merci pour les conseils pour le financement de notre nouvelle maison, je recommande à tous mes amis Braet & Co !

Jean-Patrick Malherbe

Encore merci pour la gestion de mon sinistre au Top ! je recommande !

Back To Top

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

Laissez-nous vos coordonnées et nous vous recontacterons !