skip to Main Content

Draag zorg voor uw werknemers

Zorg dragen voor het personeel is belangrijk voor de gezondheid van een bedrijf.

Een goede dekking en bepaalde voordelen kunnen van invloed zijn op het welzijn van uw werknemers. Ze zullen zich namelijk beter voelen in hun werkomgeving en daardoor productiever zijn.

Draag dus zorg voor uw personeel en uw bedrijf door hen bepaalde voordelen toe te kennen.

Maak alvast een afspraak met een van onze adviseurs voor een gratis analyse van de verschillende mogelijkheden. Zo vindt u snel de meest geschikte oplossing voor uw bedrijf!

GRATIS ANALYSE

Van uw situatie, uw contracten en toekomstige projecten.

BESCHIKBAAR

Om zo snel mogelijk een antwoord te vinden op uw vragen en behoeften.

FAMILIEBEDRIJF

Klanten maken bij ons deel uit van de familie en krijgen de best mogelijke
dienstverlening.

Als u personeel in dienst heeft, bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Maar waaruit bestaat die precies?

Wat is een arbeidsongeval?

Niet alle ongevallen die zich tijdens de werkuren voordoen, zijn noodzakelijkerwijs arbeidsongevallen. Het moet namelijk gaan om een ongeval dat zich tijdens en vanwege het werk voordoet en dat veroorzaakt wordt door een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt.

Een ongeval dat zich voordoet op de normale weg van en naar het werk wordt ook beschouwd als een arbeidsongeval.

Verplicht

Elke werkgever is in België verplicht om voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.
Als u personeel in dienst heeft en geen arbeidsongevallenverzekering afsluit, bent u automatisch aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen (Fedris) en moet u een bijdrage betalen.
Als een van uw werknemers een arbeidsongeval krijgt, zal dit Fonds hem/haar schadeloosstellen en vervolgens de uitbetaalde vergoedingen van u terugvorderen.

Wat wordt gedekt?

Een arbeidsongevallenverzekering dekt, zoals de naam al doet vermoeden, arbeidsongevallen van uw werknemers. Ook ongevallen op weg naar en van het werk worden verzekerd.

Een arbeidsongevallenverzekering dekt de kosten voor medische zorg, prothesen en verplaatsingen. Tevens wordt een vergoeding uitgekeerd ter compensatie van het loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid of bij overlijden.

Die vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Het is echter belangrijk om te weten dat het salaris bij de berekening van de vergoeding is gelimiteerd tot een maximum jaarsalaris (wettelijk maximum).
Werknemers met een hoger salaris zullen hun inkomen dus aanzienlijk zien dalen in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval.
De vergoeding die zij zullen ontvangen, wordt namelijk berekend op basis van een salaris dat lager ligt dan hun werkelijke salaris. Dit nadeel kan worden vermeden door ook het gedeelte van het salaris dat de wettelijke limiet overschrijdt te verzekeren.

Wie wordt gedekt?

Alle werknemers zijn verzekerd. Houd daarbij echter wel rekening met de volgende elementen:

 • Doet u een beroep op freelancers, dan dient u dit expliciet te vermelden en eventueel een aparte aanvullende verzekering voor hen af te sluiten.
 • Uitzendkrachten worden gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van het uitzendbureau.
 • Als bedrijfsleider zelf wordt u niet gedekt door een arbeidsongevallenverzekering. Daartoe kunt u een eigen, individuele arbeidsongevallenverzekering afsluiten.

Een groepsverzekering laat (een bepaalde categorie van) uw werknemers toe een aanvullend pensioen op te bouwen. Het vormt een belangrijke troef bij het aantrekken van nieuwe werknemers. 

Voor wie? 

U kunt een groepsverzekering afsluiten voor al uw werknemers of voor een duidelijk omschreven categorie van werknemers.
Als u een keuze maakt voor een bepaalde groep werknemers, is het van belang de antidiscriminatiewetgeving na te leven.
Zo kunt u bijvoorbeeld niet alleen aan mannen een groepsverzekering afsluiten en vrouwen uitsluiten.
Bovendien is een onderscheid op basis van het vroegere verschil in statuut tussen arbeiders en bedienden niet langer toegestaan.

Als u een bepaald personeelslid iets extra’s wilt geven, kunt u, naast de klassieke groepsverzekering, een IPT voor werknemers afsluiten.

Wie betaalt de premies?

Hier zijn verschillende opties mogelijk:

 • U betaalt als werkgever de volledige premie.
 • U laat uw werknemers een deel van de premie betalen.

De wetgever heeft geen minimumpremie vastgelegd, hoewel sommige verzekeraars dat wel doen.
Er is wel een maximumpremie voorzien: om de premies voor de groepsverzekering van uw werknemers fiscaal aftrekbaar te maken als beroepskosten, moet de 80%-regel worden gerespecteerd.
Deze regel bepaalt dat de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend bedrijfspensioen van uw werknemer niet meer dan 80% van zijn/haar laatste brutoloon mag bedragen.

Als werkgever betaalt u 4,4% belasting over dat deel van de premie voor pensioenvoorziening, dekking bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid.
Daarbij komt een RSZ-bijdrage van 8,86 % op de pensioen- en overlijdenspremie.

Dekkingen

Een groepsverzekering wordt in de eerste plaats gebruikt om een aanvullend pensioen op te bouwen. Daarnaast is het mogelijk om allerlei aanvullende dekkingen af te sluiten:

 • dekking bij arbeidsongeschiktheid: uitkering bij ongeval of ziekte;
 • aanvullende dekking bij overlijden: vooraf vastgesteld kapitaal in geval van overlijden;
 • een verhoging van de verzekerde overlijdensuitkering in geval van overlijden na een ongeval;
 • premievrijstelling: door de verzekeraar betaalde premies in geval van arbeidsongeschiktheid.

Als werkgever kunt u zelf de dekkingen van een groepsverzekering bepalen. Een “cafetariaplan” behoort ook tot de mogelijkheden. Dit betreft een groepsverzekering waarbij de werknemer zelf gedeeltelijk de omvang van de dekking bepaalt.

Wat zijn de voordelen?

Voor het bedrijf

 • Een belangrijke troef bij de aanwerving van personeel.
 • Een heel doeltreffende manier om werknemers te motiveren.
 • Een netto voordeel voor de werknemers met hetzelfde budget door middel van belastingvoordelen (zie onderstaand voorbeeld).
 • Een fiscaal interessante investering.
 • Heel eenvoudig online administratief beheer.

Voor de werknemers

 • De zekerheid van een mooi aanvullend pensioen betaald door hun werkgever.
 • Fiscale optimalisatie van hun loonpakket.
 • Een aantrekkelijk rendement op hun pensioenregeling.
 • De mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een voorschot te vragen voor de financiering van bouw- en verbouwingsprojecten in de Europese Economische Ruimte.
 • Dekking van henzelf en hun dierbaren in geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 • De mogelijkheid om dekkingen aan te passen aan hun behoeften en prioriteiten.
 • In geval van ontslag behoudt de werknemer het gevormde vermogen in het kader van deze groepsverzekering. Uiteraard stopt de werkgever in dat geval met de storting van nieuwe premies.

In geval van faillissement van de onderneming behouden de werknemers het gevormde vermogen.

Bruto/netto

Netto brengt een groepsverzekering aan een werknemer meer op dan een evenredige verhoging van diens brutoloon. Dit is meteen ook een van de redenen waarom een groepsverzekering een zeer interessant extralegaal voordeel vormt.

Vergelijking van het netto voordeel voor een werknemer op basis van dezelfde totaalkost voor de werkgever (bedragen in euro) Investering in een loonsverhoging Investering in een groepsverzekering

Kost werkgever

135,00

Kost werkgever

135,00

RSZ werkgever 35%

werkgever– – 35,00

RSZ werkgever 35%

werkgever– – 35,00

RSZ werknemer 13,07%

werknemer-13,07

RSZ werknemer 13,07%

werknemer-13,07

Lasten op arbeid-2,61

Lasten op arbeid-2,61

Netto belastbaar inkomen–84,32

Netto belastbaar inkomen–84,32

Personenbelasting-40,60

Personenbelasting-19,93

(45% en 7% gemeentebelasting) (45%, TIMA = 30% en 7% gemeentebelasting) 

Netto

43,72

Netto

64,39

Belastingefficiënt

De werkgever mag de premies van de belasting aftrekken op voorwaarde dat ze voldoen aan de 80%-regel.

Als uw werknemers een deel van de groepsverzekeringspremies betalen, kunnen zij een belastingvoordeel van 30% genieten (+ gemeentebelasting).

Belasting op de vervaldag

Het uitgekeerde kapitaal is onderworpen aan een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2%.

Kapitaal opgebouwd met persoonlijke bijdragen

Deze tabel geeft de belastingpercentages weer die van toepassing zijn op dat deel van het kapitaal dat bestaat uit de bijdragen van de werknemers.

Kapitaal opgebouwd door werknemersbijdragen tot en met 1992 16,5% Kapitaal opgebouwd door werknemersbijdragen vanaf 1993 10% 

Kapitaal opgebouwd door werkgeversbijdragen

De percentages voor het deel van het kapitaal dat bestaat uit werkgeversbijdragen zijn verschillend.

Leeftijd waarop het kapitaal wordt gevorderd

Werknemer die nog niet wettelijk gepensioneerd is

Werknemer die al wettelijk gepensioneerd is

60 jaar oud

20 %

16,5 %

61 jaar oud

18 %

16,5 %

62, 63 of 64 jaar oud

16,5 %

16,5 %

65 jaar oud

10 %*

10 %*

* op voorwaarde dat de werknemer tot de wettelijke pensioenleeftijd actief is gebleven, anders 16,5%.

De winstdeling wordt niet belast. De RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage worden echter wel in mindering gebracht.

Rendementsgarantie

Een groepsverzekering wordt meestal afgesloten met een gegarandeerd rendement (tak 21), eventueel aangevuld met een winstdeling.
Uw groepsverzekering biedt dus een door de verzekeraar gegarandeerd rendement. Het is ook mogelijk om te vragen dat een eventuele winstdeling wordt belegd in beleggingsfondsen (tak 23).

Daarnaast verplicht de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) u als werkgever om uw werknemers bepaalde rendementsgaranties te bieden. Momenteel bedragen deze garanties:

 • 3,25% op de werkgeversbijdragen na aftrek van kosten en risicopremies voor de dekking van risicogaranties.
 • 3,75% op de bijdragen van de werknemers.

Concreet betekent dit dat als uw groepsverzekering een lager rendement biedt dan het wettelijk gegarandeerde rendement, u als werkgever het verschil mogelijk moet bijpassen.

Aangezien de kosten van een ziekenhuisopname fors kunnen oplopen, kunnen werkgevers hun personeel een bijzonder voordelig extralegaal voordeel aanbieden: een hospitalisatieverzekering. Een woordje uitleg.

Wat houdt deze verzekering precies in?

De exacte dekking verschilt per verzekeraar, maar we kunnen u nu al een overzicht geven van de belangrijkste soorten dekking. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Medische kosten

Een hospitalisatieverzekering die gelinkt is aan het beroep vergoedt de medische kosten bij een ziekenhuisopname na tussenkomst van het ziekenfonds.
Deze laatste specificatie is belangrijk: de beste verzekeringen op de markt vergoeden alle prestaties, zelfs als ziekenfondsen totaal niet tussenkomen, in tegenstelling tot andere verzekeringen die niet terugbetalen als het ziekenfonds weigert tussen te komen.

Ook de kosten voor ambulancevervoer en eventuele verplaatsingen tussen ziekenhuizen worden vergoed. Sommige polissen dekken zelfs het vervoer per helikopter van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis.

Polikl`inische zorg

Ambulante zorg die verband houdt met een ziekenhuisopname en die in een bepaalde periode vóór en na de ziekenhuisopname plaatsvindt, wordt vergoed.
Dat kan bijvoorbeeld gaan om medicijnen, prothesen, fysiotherapiesessies, orthopedische hulpmiddelen (lenzen, brillenglazen, krukken, enz.).
De terugbetaling van deze ambulante zorg en de periode die in aanmerking wordt genomen, is afhankelijk van de specifieke voorwaarden van de polis.

Sommige verzekeringen vergoeden ook poliklinische zorg voor bepaalde ernstige ziekten (kanker, diabetes, leukemie, enz.), ook zonder ziekenhuisopname.

Wereldwijde dekking

Een hospitalisatieverzekering is over het algemeen wereldwijd geldig. Bij sommige polissen is er echter een beperking van de tussenkomst bij ziekenhuisopname in de Verenigde Staten en Canada.
Door het lezen van de speciale voorwaarden kunt u meer te weten komen over dit onderwerp, maar u kunt ook contact met ons opnemen als u vragen heeft.

Aanvullende soorten dekking

Afhankelijk van de specifieke dekking van de verzekering zijn ook de volgende soorten dekking mogelijk:

 • kosten verbonden aan de reddingsoperatie;
 • kosten voor de repatriëring van het slachtoffer van een ongeval;
 • kosten voor de repatriëring van andere verzekerden in geval van medische evacuatie of overlijden van een verzekerde in het buitenland;
 • verzending van medicijnen, prothesen en brillen;
 • bezoek aan een verzekerde die in het buitenland in het ziekenhuis is opgenomen;
 • psychologische bijstand.

Wie wordt verzekerd?

De werknemer is uiteraard verzekerd, maar in sommige gevallen is het ook mogelijk de dekking uit te breiden naar andere gezinsleden van de werknemer.
Dit kunnen kinderen zijn die niet in hetzelfde huishouden wonen, zoals bij co-ouderschap of kotstudenten.

Wie betaalt de premie?

Die beslissing ligt bij de werkgever. Die kan besluiten het volledige bedrag te betalen, maar kan ook van de werknemers verlangen dat zij het gehele bedrag of een deel ervan betalen.

Vrije keuze

Verzekerden zijn vrij om hun arts en ziekenhuis te kiezen. Sommige verzekeringsmaatschappijen beperken de tussenkomst echter tot 50% als u voor een eenpersoonskamer kiest.

Proeftijd of wachttijd

Afhankelijk van de voorwaarden kan het contract voorzien in een proefperiode in geval van ziekte, een ongeval of een bevalling.
Samen zullen we de mogelijkheden bekijken die voor u beschikbaar zijn. Let wel: sommige polissen hebben geen proefperiode.

Derdebetalersregeling

Sommige hospitalisatieverzekeringen bieden de mogelijkheid van een derdebetalersregeling.
Dit betekent dat u de ziekenhuisfactuur niet vooraf hoeft te betalen: de verzekeraar betaalt dan rechtstreeks aan het ziekenhuis.

Voortzetting op individuele basis

Een werknemer die van baan verandert, kan besluiten het contract op individuele basis voort te zetten tegen een tarief dat overeenkomt met de leeftijd van de verzekerde op het moment van de afsluiting van het contract.
Bepaalde verzekeringsmaatschappijen bieden oplossingen aan waarbij werknemers hun premie kunnen voorfinancieren.
De bedoeling daarvan is een te hoog premiebedrag bij de pensionering of bij het verlaten van de werkgever te vermijden.

Ons team staat tot uw dienst!

Word nu lid van onze familie en krijg het beste advies op basis van uw
behoeften.

Dit vinden onze familieleden van ons

Jean-Patrick Malherbe

Nogmaals bedankt voor de vlekkeloze afhandeling van mijn schadegeval! Een aanrader!

Olivier Paulus

Bedankt voor uw advies inzake de financiering van ons nieuwe huis. Ik beveel Braet & Co aan aan al mijn vrienden!

Alice Fourneau

Een uitstekende makelaar die voor mij mijn auto-ongeluk heeft afgehandeld en extra kosten heeft weten te vermijden. Hartelijk dank!

Tom Vdb

Un assureur professionnel qui comprend les besoins d’un independant. J’ai assuré mon véhicule utilitaire sans souci.

Laurent Boucher

Le courtier m’a trouvé une assurance adaptée aux jeunes ! Je paie 2x moins cher qu’ailleurs et j’ai un véhicule de dépannage ! Superbe !

Lara Claysen

J’ai économisé plus de 30% sur l’entièreté de mes contrats d’assurances. Le service est impeccable. Je recommande sans hésiter !

Alice Fourneau

Un excellent courtier qui a su gérer mon sinistre automobile et m’éviter des frais supplémentaires. Un grand merci !

Olivier Paulus

Merci pour les conseils pour le financement de notre nouvelle maison, je recommande à tous mes amis Braet & Co !

Jean-Patrick Malherbe

Encore merci pour la gestion de mon sinistre au Top ! je recommande !

Back To Top

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

Laissez-nous vos coordonnées et nous vous recontacterons !